Klachtenregeling

Bij Pardijs Begeleiding werken we zorgvuldig. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de geboden begeleiding of over onze werkwijze. Wij vinden het belangrijk dat uw onvrede of klacht gehoord wordt en zo snel mogelijk wordt opgelost. Om die reden hebben we een klachtenregeling opgesteld

Pardijs Begeleiding is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Het lidmaatschap betreft:
– Klachtenregeling,
– Onafhankelijke klachtenfunctionaris,
– Aansluiting bij de Wkkgz erkende Geschilleninstantie KPZ

 

Hieronder vindt u een beschrijving wat u kunt doen wanneer u niet tevreden bent, of een klacht wilt indienen:

 • Bespreek uw onvrede of klacht eerst met uw begeleider en kijk of u samen tot een goede oplossing kunt komen.
 • Mocht het gesprek met uw begeleider niet leiden tot het gewenste resultaat, kunt u een gesprek plannen met de leidinggevende via het volgende mailadres of telefoonnummer: info@pardijsbegeleiding.nl ,
  telefoon: 06-11887263
 • Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met klachtenportaal zorg.
  www.klachtenportaalzorg.nl.

 

Klachtontvangst:

Een klacht kan op de volgende manieren binnen komen:

 • Telefonisch
 • Per mail
 • Per brief
 • Persoonlijk

Als een klacht per telefoon of persoonlijk wordt ingediend wordt er een notitie van het (telefoon)gesprek gemaakt. Daarbij worden minimaal de navolgende gegevens genoteerd:

 • Naam, adres, woonplaats
 • Rol van de aanbrenger (cliënt, wettelijk vertegenwoordiger, ouder, zorgverlener; klant, ambtenaar, opdrachtgever)
 • Korte inhoud
 • Bereikbaarheid

 

Wilt u een klacht indienen over een zorgaanbieder die is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg? Neem dan de volgende stappen:

 • Bespreek de onvrede of klacht eerst met de zorgaanbieder
 • Komt u er samen niet uit? Dan kan zowel u als cliënt als de zorgaanbieder contact opnemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl
 • Of vul op klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in

 

Spelregels bij onvrede of een klacht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft als doel klachten op een laagdrempelige wijze te behandelen, openheid te geven over klachten en ongewenste gebeurtenissen binnen de zorg en hiervan te leren. Uw zorgaanbieder is verplicht een klachtenregeling te hebben zodat klachten naar behoren worden afgehandeld. Hieronder vindt u de spelregels die gelden bij het indienen van een klacht:

 1. Informeer bij voorkeur eerst de zorgaanbieder omtrent uw onvrede of de klacht.
 2. Zowel de zorgaanbieder als de cliënt kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg.
 3. De ‘formele’ termijn van de klachtenprocedure gaat in op het moment dat de klachtenfunctionaris de klacht van en namens de cliënt met een brief of email kenbaar maakt bij de zorgaanbieder.
 4. De zorgaanbieder heeft zes weken de tijd om zich in te zetten om te komen tot een oplossing. In deze periode is het mogelijk vragen, antwoorden en standpunten uit te wisselen per brief of email en/of in gesprek te gaan.
 5. Na zes weken geeft de zorgaanbieder een onderbouwd oordeel over de klacht: de visie van de zorgaanbieder op de klacht; welke beslissingen er zijn genomen; welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen etc.
 6. Verlenging termijn: De termijn van zes weken mag eenmaal worden verlengd met vier weken. De zorgaanbieder brengt de cliënt daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden. Alleen wanneer de cliënt en zorgaanbieder het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk. De verlenging moet dan noodzakelijk zijn om tot een oplossing te kunnen komen, te denken valt aan een mediation traject.
 7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht door de zorgaanbieder, dan kunt u de klacht voorleggen als geschil aan de onafhankelijke en erkende Geschillencommissie KPZ. Hiervoor worden griffiekosten berekend, namelijk € 125,-. Een eventuele schadeclaim kan onderbouwd worden ingediend.
 8. De geschillencommissie bepaalt hoe de geschillenprocedure eruit ziet en zal in de meeste situaties hoor en wederhoor toepassen. De ingebrachte stukken en het oordeel van de zorgaanbieder wegen mee voor de bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden.

In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg B.V. en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en geschillen.

Wij waarborgen te allen tijde de privacy van zowel de cliënt als de zorgaanbieder en zorgverleners.

Scroll naar boven